Kosten

Vergoeding
Vanaf 1 januari 2015 wordt behandeling door Jeugdpraktijk Pit van kinderen en jongeren uit Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst en Apeldoorn geheel vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven. Een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, medisch specialist, of een deskundige van de gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin) maakt hulp van Jeugdpraktijk Pit toegankelijk. Ouders kunnen er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Het uurtarief is in dat geval € 110,-

Kinderen kunnen terecht voor Basis GGZ, bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige problematiek. Blijkt de problematiek van het kind complex te zijn, of sterk verweven met gezinsproblematiek, dan verwijst Jeugdpraktijk Pit terug naar de huisarts, of het Centrum voor Jeugd en Gezin voor de vergoeding van meer intensieve en langdurige hulp in de Specialistische GGZ.

 

Tijdig afmelden

Een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd.

 

Toestemming

Voor onderzoek of behandeling van kinderen tot 16 jaar is toestemming nodig van ouders met gezag. Kinderen vanaf 12 jaar beslissen daarover tevens mee. Jeugdpraktijk Pit vraagt ouders en kinderen vanaf 12 jaar daarom een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Beide gezag dragende ouders hebben recht op uitkomsten van onderzoek en behandeling van hun kind. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich, met een verwijsbrief, zelfstandig aanmelden bij Jeugdpraktijk Pit. In overleg met de jongere worden ouders vervolgens geïnformeerd over de behandeling. Over de resultaten van de behandeling vindt, mits met toestemming van ouders en de jeugdigen vanaf 16 jaar, terugkoppeling plaats naar de huisarts. Overleg met school of andere instanties vindt alleen plaats met toestemming van ouders en met instemming van jongeren vanaf 12 jaar. Inhoudelijke informatie over uw kind, mag de gemeente alleen met uw schriftelijke toestemming opvragen. Dit in het kader van de privacy. De gemeente heeft geen inzagerecht in het behandeldossier van een kind, tenzij ouders daar schriftelijk toestemming voor geven. Dit in het kader van het Beroepsgeheim. Kinderen vanaf 12 jaar beslissen daarover mee en kinderen vanaf 16 jaar beslissen daarover zelfstandig. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Meer informatie over de Jeugdzorg en de gemeente

www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg

 

Klachtenprocedure
Wanneer u niet tevreden bent met de behandeling of bejegening van Jeugdpraktijk Pit, nodigen wij u uit om dit kenbaar te maken aan uw behandelend psycholoog. U heeft recht op inspraak en feedback.

Mocht u ondersteuning willen bij het gesprek met uw psycholoog, dan kunt u zich wenden tot dhr. J. Rietman, interne klachtenfunctionaris, hij is bereikbaar op het email adres: g.rietman1@upcmail.nl
Dhr. Rietman zoekt samen met u en de psycholoog van Jeugdpraktijk Pit naar een passende oplossing. Mocht de interne klachtenbemiddeling niet tot een goed resultaat leiden, dan zal dhr. Rietman u adviseren de klacht over te dragen naar de externe klachtencommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Uw klacht wordt dan in goed overleg met u en de psycholoog van Jeugdpraktijk Pit opgelost door het NIP. Zie voor informatie: Klachtenprocedure

Meldcode en Verwijsindex 
Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling doorloopt Jeugdpraktijk Pit in goed overleg met ouders en hun kind, de stappen van de Meldcode. Zie video: Meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling. Per 1 januari 2019 maakt het Afwegingskader van de Beroepsvereniging (NIP) daar bovendien onderdeel van uit.
Jeugdpraktijk Pit hanteert tevens de Verwijsindex, zodat elk signaal van kindermishandeling serieus wordt genomen. Zie: https://www.verwijsindex.tv