Werkwijze

Aanmelden
Jeugdpraktijk Pit is een erkende zorgaanbieder voor basis GGZ. Dit betekent dat er kortdurende hulp wordt geboden bij enkelvoudige problemen. De huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) doet hiervoor de verwijzing. Daarmee wordt de hulpverlening vergoed door de gemeente. Ook zonder verwijzing kunnen ouders terecht bij Jeugdpraktijk Pit. De kosten voor de behandeling worden dan voor eigen rekening genomen.

Aanmelden verloopt via het vooraanmeldingsformulier. Een vrijblijvend en oriëntatiegesprek is mogelijk, alvorens aan te melden. Zie daarvoor het contactformulier.

Kennismaking
Bij de start van de behandeling wordt in de intake een analyse gemaakt van de hulpvraag. Het intakegesprek wordt afgesloten met een plan van aanpak voor de behandeling. Dit plan wordt met ouders en kinderen vanaf 12 jaar overlegd. In het plan wordt het doel van de behandeling besproken, de voorgenomen duur en de invalshoek waarmee gewerkt gaat worden.

Soorten behandeling
Er wordt gewerkt met verschillende invalshoeken, passend bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Dit kan zijn: gespreksvoering, spelen, tekenen, en oefenen met nieuw gedrag. De gehanteerde methodieken zijn allen wetenschappelijk onderbouwd en erkend.

 

 • Cognitieve gedragstherapie
  Deze methodiek gaat er vanuit dat gedrag voortkomt uit wat een kind voelt en denkt in een situatie en hoe de omgeving daar op reageert. Kinderen leren in een therapie om zicht te krijgen op hun gedachten, gevoelens en gedrag. Ze leren bijvoorbeeld om niet-helpende gedachten te herkennen en leren deze te veranderen in helpende gedachten. Daardoor gaat het kind zich beter voelen. Met concrete oefeningen leert het kind om vaardiger te reageren in situaties. De methodiek kan worden gebruikt bij kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Bij jongere kinderen leren de ouders om in de opvoeding af te stemmen op het specifieke probleemgedrag van hun kind. Zie de vereniging voor cognitieve gedragstherapie: www.vgct.nl
 • EMDR
  Logo-VEN-1EMDR staat voor Eye Movement Desensitization en Reprocessing en is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van: angsten en traumatische ervaringen. EMDR wordt tegenwoordig tevens ook ingezet bij o.a. zelfbeeldproblematiek en stemmingsproblemen. De therapie staat bekend om zijn snelle resultaten en kindvriendelijke werkwijze. De methode kan worden gebruikt bij kinderen vanaf 4 jaar. Bij jonge kinderen worden ouders direct betrokken bij de behandeling via EMDR Storytelling. Zie de vereniging voor EMDR: www.emdr.nl.
  https://m.youtube.com/watch?v=1wrKTh1YxvA
 • Speltherapie Beeldcommunicatie
  Deze methode gaat er van uit dat kinderen in hun spel laten zien hoe zij in het leven staan. Beeldcommunicatie maakt het mogelijk om de persoonlijke beelden van het kind te begrijpen. Oplossingen worden binnen het spelverhaal gezocht. Er wordt daarbij geoefend met het kind om op een nieuwe manier om te gaan met een situatie. Een kind met angst, leert bijvoorbeeld moedig te worden; een kind met aandachtsproblemen vindt zijn innerlijke kompas. Deze methode wordt gebruikt bij kinderen vanaf 4 jaar. Bij jeugdigen vanaf ongeveer 11 jaar wordt tekenen in plaats van spel ingezet. Zie de vereniging voor kinder-en-jeugdpsychotherapie: www.vkjp.nl
 • Ouderbegeleiding
  Ouderbegeleiding vindt parallel plaats aan de behandeling van het kind. De frequentie hangt af van de hulpvraag en van de ernst van de problematiek. In de ouderbegeleiding wordt stilgestaan bij de hulpvraag, inzichten en oplossingen vanuit de kindertherapie en bij opvoedingsvaardigheden van ouders. In het geval van beperkingen in de ontwikkeling van een kind, wordt tevens aandacht besteed aan afstemming op het kind.