Privacy

Privacyverklaring Jeugdpraktijk Pit

Jeugdpraktijk Pit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeren wij u over hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Jeugdpraktijk Pit is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de richtlijnen van onze beroepsvereniging (NIP). Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot wat strikt genomen nodig is.
 • Vragen om uw schriftelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Over technische en organisatorische maatregelen beschikken, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij met uw schriftelijke toestemming en alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring , kunt u contact opnemen via de email: info@jeugdpraktijkpit.nl of telefonisch: 06-45696120 met mw. J. Jelles, praktijkhouder Jeugdpraktijk Pit.

Verwerking van persoonsgegevens van jeugdige cliënten, verwijzers of derden

Persoonsgegevens van jeugdige cliënten, verwijzers en eventuele derden worden door Jeugdpraktijk Pit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratie d.w.z. dossiervorming en (financiële) cliëntadministratie.
 • Communicatie met de gemeente t.b.v. de vergoeding van de behadeling van de jeugdige. In het kader van het Medisch Beroepsgeheim worden er geen inhoudelijke/medische gegevens verstrekt aan de gemeente, tenzij noodzakelijk en dan alleen met schriftelijke toestemming van de jeugdige (vanaf 12 jaar) en diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers, via beveiligd emailverkeer (ZIVVER).
 • Communicatie over praktische zaken (waaronder afspraken) m.b.t. de behandeling van de jeugdige en ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers en de huisarts/verwijzer, via beveiligd emailverkeer.
 • Verslaglegging over de behandeling of diagnostisch onderzoek, alleen bedoeld voor de jeugdige, diens ouders en de verwijzer/arts via de post of met uw toestemming via beveiligd emailverkeer.
 • Beperkte informatie voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die jaarlijks verplicht moeten worden verstrekt door Jeugdpraktijk Pit, via beveiligd emailverkeer.
 • Verplichtte jaarverantwoording aan uw gemeente over de verstrekte zorg. Dit betreft alleen kwantitatieve gegevens, die door Jeugdpraktijk Pit voorafgaand worden geanonimiseerd, via beveiligd emailverkeer.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen afspraken in het behandelplan en het aanmeldingsformulier van Jeugdpraktijk Pit.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jeugdpraktijk Pit de volgende persoonsgegevens van u vragen m.b.t. uw kind en u als ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger:

 • Voornaam.
 • Tussenvoegsel.
 • Achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • BSN nummer.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Kopie ID.
 • Gegevens huisarts/verwijzer.
 • Naam van de school en de leerkracht van uw kind.
 • Schoolresultaten (indien van belang voor de behandeling).
 • Verslagen van eerdere behandeling of onderzoek.

Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van de behandeling opgeslagen door Jeugdpraktijk Pit:
Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna voor de duur van maximaal 15 jaar. Dit i.v.m. de verplichtte bewaartermijn vanuit de Wet op de Dossiervorming. Na 15 jaar vindt vernietiging van het dossier plaats. Mocht u het dossier eerder vernietigd willen hebben, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij honoreren uw verzoek.

Verstrekking van informatie aan derden

De gegevens van de jeugdige cliënt die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandeling, echter alleen met uw schriftelijk toestemming.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het aanvragen van beschikkingen bij de gemeente t.b.v. de vergoeding van de behandeling.
 • Het verstrekken van informatie aan de huisarts/verwijzer.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met bovengenoemde partijen (verwerkers) hebben wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is en toegestaan en dan alleen met uw schriftelijke toestemming.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van de jeugdige en de jeugdige zelf vanaf 12 jaar (WGBO).

Bewaartermijn

Jeugdpraktijk Pit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet op de dossiervorming is vereist. 15 jaar na afronding van de behandeling vernietigen wij het papieren dossier en het digitale dossier, of eerder indien u dat van ons vraagt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Jeugdpraktijk Pit van uw inhoudelijke gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Daarvan stellen wij u op de hoogte en vragen uw schriftelijke toestemming
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en/of zijn vanuit hun beroepscode verplicht tot geheimhouding.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voorgenoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover in alle geval contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

AVG Verklaring

De AVG verklaring laat zien dat Jeugdpraktijk Pit regels omtrent privacy periodiek controleert en up to date houdt.AVG OK

AVG-verklaring Jeugdpraktijk Pit

Kwaliteitsstatuut

Jeugdpraktijk Pit is op grond van artikel 66b van de zorgverzekeringswet ingeschreven in het Kwaliteitsregister www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en beschikt over een goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut Jeugdpraktijk Pit

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.